Vytlačiť

Aktuality

 

Oznámenie o konaní čiastkovej schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul.Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že čiastková schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 

15.08.2021 o 15:00

v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod. Program zhromaždenia:

1.Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,      kontrola uznášaniaschopnosti.

2.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie

3.Schválenie programu zhromaždenia.

4.Voľby nových členov výboru a dozornej rady spoločenstva.

5.Správa predsedu spoločenstva o činnosti za roky 2019 a 2020.

6.Správa odborného lesného hospodára za roky 2019 a 2020.

7.Správa dozornej rady za roky 2019 a 2020.

8.Správa o hospodárení, návrh na rozdelenie zisku za roky 2019 a 2020.

9.Diskusia.

10.Uznesenie.

11.Záver.

Poučenie pre členov spoločenstva:

1. Na schôdzi treba dodržiavať aktuálne opatrenia v súvislosti s Covid 19.

2. Členovia, ktorí majú záujem kandidovať za člena výboru, alebo dozornej rady, musia svoju kandidatúru písomne oznámiť výboru najneskôr v deň voľby do 15 00.

3. Vaša účasť na zhromaždení je veľmi dôležitá, pritom nemusíte byť fyzicky prítomní na zhromaždení, stačí ak Vás bude niekto zastupovať. Môžete poveriť ľubovoľnú osobu, ktorá sa zúčastní schôdze namiesto Vás, alebo výbor (splnomocnenie treba doručiť na Urbársky dom do poštovej schránky). Splnomocnenie je na druhej strane pozvánky. Kvôli voľbe výboru a dozornej rady budeme mať elektronické hlasovanie. Schôdze sa budú opakovať dovtedy, kým sa  výbor a dozorná rada nezvolí. Takže by bolo treba, aby na schôdzi bolo dostatok hlasov a voľby prebehli úspešne na prvýkrát.

V Hruštíne, dňa 12.07.2021.

 

171089
2021-10-26 11:20:26