Vytlačiť

Aktuality

Oznámenie o konaní riadnej schôdze Zhromaždenia

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že riadna schôdza Zhromaždenia pozemkového spoločenstva sa bude konať dňa 26.3.2017  o 15:00 v Kultúrnom dome v Hruštíne. Prezentácia účastníkov od 14.00 do 15.00 hod.

Program Zhromaždenia:

1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznášaniaschopnosti.

2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie.

3. Schválenie programu zhromaždenia.

4. Kontrola plnenia uznesení z minuloročného zhromaždenia.

5. Zmena Stanov spoločenstva a Zmluvy o založení.

6. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2016.

7. Správa odborného lesného hospodára za rok 2016.

8. Správa dozornej rady za rok 2016.

9. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok    2016.

10. Schválenie plánu činnosti na rok 2017.

11. Diskusia.

12. Uznesenie.

13. Záver.

Poučenie pre členov spoločenstva:

1. V prípade, že toto zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, nebude možné v tomto roku vyplatiť podiely na zisku.

2. V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa tento preukázať na prezentácii touto pozvánkou, kde na jej druhej strane bude vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

3. V prípade schválenia rozdelenia zisku, budú podiely zo zisku vyplatené členom, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Hruštína ihneď po ukončení zhromaždenia.

 

V Hruštíne, dňa 15.02.2017.

82283
2018-01-17 09:59:34